Partners

CLB-werking via 4 teams:

Aan iedere school is één onthaalmedewerker verbonden die elke nieuwe vraag beluistert. De verschillende onthaalmedewerkers vormen samen het onthaalteam van het CLB. Voor onze school is de onthaalmedewerker Lisa Lecluyse. Leerlingen en ouders kunnen rechtstreeks met haar contact opnemen via bovenstaande gegevens. Ines Vanderlinden is de CLB-arts waarbij u terecht kan voor medische vragen.

Afhankelijk van de vraag
- neemt de onthaalmedewerker dit verder op
- geeft de onthaalmedewerker de vraag door naar een medewerker van het traject team van het CLB
- verwijst de onthaalmedewerker door naar externe hulpverleners.

In het trajectteam zitten medewerkers vanuit verschillende disciplines : artsen, maatschappelijk werkers, psychologen/pedagogen en verpleegkundigen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het opnemen van alle vragen die door het onthaalteam worden doorgegeven.
De begeleiding van het CLB situeert zich op 4 werkdomeinen:
• gedrag en opvoeding
• gezondheid
• leren en studeren
• studie- en schoolkeuze

In het medisch team verzorgen artsen en verpleegkundigen samen de medische onderzoeken en nemen ze vragen op rond besmettelijke ziekten.

Als de school wenst dat het CLB een leerling begeleidt, dan bespreekt de school dit vooraf met de leerling en/of de ouders. Indien dit om een of andere reden niet is gebeurd, beperkt de CLB-medewerker zich tot een 1ste gesprek. Na dit gesprek beslist de leerling (indien 12 jaar of ouder) of de ouders (indien jonger dan 12 jaar) of er nog verdere gesprekken volgen.

 

Voor de begeleiding van leerplichtproblemen (veelvuldige afwezigheden) is instemming van de leerling of van de ouders niet vereist. School en CLB werken hierbij nauw samen. School en ouders hebben de plicht om hun medewerking te verlenen aan de organisatie en de uitvoering van de medische onderzoeken (+ vaccinaties) en de preventieve maatregelen in het kader van besmettelijke ziekten. Het CLB houdt wel rekening met de schoolorganisatie.

Het horizonteam van het CLB is verantwoordelijk voor de infoavonden en de klassikale infomomenten over de studiekeuzes die moeten gemaakt worden gedurende de schoolloopbaan.

Als een leerling van school verandert, behoudt het CLB zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een andere school. Het CLB kan in de school besprekingen en overleg over leerlingen, leerlingenbegeleiding, zorgverbreding en andere acties of projecten bijwonen.

Het CLB en de school kunnen belangrijke informatie over leerlingen uitwisselen. Behalve aan het schoolpersoneel, mogen het CLB en de CLB-medewerkers geen gegevens uit het dossier aan derden bezorgen. Dit kan enkel op verzoek of mits schriftelijke toestemming van de leerling en/of de ouders. Bij het doorgeven en het gebruik van deze gegevens wordt rekening gehouden met de regels over het beroepsgeheim en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Het CLB heeft de plicht om het pedagogisch project van de school te respecteren. Het CLB respecteert altijd de rechten van het kind.

 

www.vclbdeinze.be

 

 

Een groep enthousiaste ouders die mee hun schouders willen zetten onder het dagelijks reilen en zeilen van de school: dat is de ouderraad.

Omdat deze groep zelf boordevol ideeën zitten, hebben zij hun eigen website:

http://www.ouderraadsintgerolf.be/

 

De schoolraad is een formeel participatieorgaan op school. Vertegenwoordigers van de ouders, leerkrachten en lokale gemeenschap bespreken er welbepaalde thema's met de directie en het schoolbestuur. De standpunten van de ouders worden voorbereid in de ouderraad.
 

Wie zit er in de schoolraad?

De schoolraad bestaat uit een gelijk aantal (minimum twee) vertegenwoordigers van drie geledingen: de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap.

Met de lokale gemeenschap wordt bedoeld de socio-economische of socio-culturele omgeving van de school: leden van socio-economische of -culturele verenigingen, mensen met een verdienste op het vlak van bijv. onderwijs, wetenschap, economie of cultuur en met een betrokkenheid bij de school. De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap worden bij consensus aangeduid door de andere geledingen in de schoolraad.

Om er voor te zorgen dat de schoolraad maximaal geïnformeerd wordt over geplande beslissingen en achterliggende beweegredenen, woont het schoolbestuur als volwaardig lid de vergaderingen van de schoolraad bij en treedt het in overleg over alle geplande beslissingen die voor overleg aan de schoolraad worden voorgelegd. Het schoolbestuur kan er voor kiezen om zich te laten afvaardigen op de schoolraad of de directeur daartoe te mandateren. Ook kan het schoolbestuur samen met de directeur aanwezig zijn op de schoolraad.

Alleen als de schoolraad wil vergaderen om een advies op eigen initiatief op te stellen, kan de schoolraad aangeven dat zij dit liever doet zonder de aanwezigheid van het schoolbestuur, een afgevaardigde van het schoolbestuur of de directeur.

 
Wat doet de schoolraad?

Advies
De schoolraad kan aan het schoolbestuur op eigen initiatief een schriftelijk advies uitbrengen over alle aangelegenheden waarover de schoolraad overlegbevoegdheid heeft (zie verder). Het schoolbestuur geeft na ontvangst van dit advies binnen 30 kalenderdagen een gemotiveerd antwoord aan de schoolraad.

Overleg
Het schoolbestuur informeert de schoolraad tijdig over de geplande beslissingen die voor overleg aan de schoolraad zullen worden voorgelegd. Op basis van deze informatie bepaalt de schoolraad bij het begin van het schooljaar zijn overlegagenda. Als daar in de loop van het schooljaar een beslissing aan wordt toegevoegd, komt die ook in aanmerking voor overleg. Een schoolraad kan ook afzien van zijn recht op overleg.

De overlegbevoegdheid is van toepassing op materies met een reële impact op het dagdagelijkse leven in de school.

Het schoolbestuur (of zijn gemandateerde) legt daarom elk onderwerp van beslissing voor overleg aan de schoolraad voor als het betrekking heeft op:

- de bepaling van het profiel van de directeur: wat verwacht de schoolraad dat een directeur moet kunnen, kennen en zijn?
- de samenwerking met andere schoolbesturen en externe instanties: bijv. samenwerking rond verkeersveiligheid, milieu…
- het nascholingsbeleid: waarover en wanneer volgen de leraren nascholing?
- het beleid met betrekking tot experimenten en projecten: bijv. zaken uit de hervorming van het SO al toepassen, een project rond kinderrechten…
- het opstellen of wijzigen van het schoolreglement, het schoolwerkplan in het basisonderwijs en het beleidsplan/-contract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB;
- infrastructuurwerken waarvan de kosten op 75.000 euro of meer worden geraamd (goedkopere ramingen of werken met een dringend karakter als gevolg van niet - te voorziene gebeurtenissen moeten niet verplicht worden overlegd met de schoolraad);
- de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten: wanneer vallen de pauzes, minder leerlingen per klas, uren besteed aan zorg…
- het welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid voor leerlingen: bijv. drankautomaten, schoolmaaltijden, anti-pestacties, verkeersacties…
het beleid met betrekking tot interne kwaliteitszorg, inclusief de bespreking van de resultaten van de doorlichting;

Informatie en communicatie
Om hun participatierechten volop te kunnen uitoefenen, moeten de leden van de schoolraad over voldoende informatie beschikken. Daarom hebben zij een algemeen informatierecht ten aanzien van het schoolbestuur en de directeur. Het informatierecht van de schoolraad betreft die aangelegenheden waarover de raad zijn advies- en overlegrechten uitoefent (zie hierboven).

De schoolraad heeft zelf ook een communicatie- en informatieplicht over zijn werking. De schoolraad moet personeelsleden, leerlingen en ouders regelmatig informeren over zijn activiteiten, zijn standpunten en de manier waarop hij zijn bevoegdheden uitoefent.

 

De schoolraad bepaalt zelf zijn werking in een huishoudelijk reglement. De minimale inhoud van dat reglement is decretaal vastgelegd.

Sinds het schooljaar 2019-2020 zijn we van start gegaan met een leerlingenraad. 

Per klas in de lagere school worden er twee leerlingen op een democratische manier verkozen. Zij zetelen samen in de leerlingenraad of het leerlingenparlement, dat onder leiding staat van de directeur en de zorgjuf. Ze komen 1 keer per maand samen en hebben volgende taken:

1. De school informeren: wat houdt de leerlingen bezig, wat zouden de leerlingen graag anders/beter zien, wat willen de leerlingen zeker behouden? 

2. Informatie vragen aan de school: waarom gelden de huidige regels? Waarom mogen we geen snoep eten? Waarom begint de schooldag niet pas om 10 uur? Het leerlingenparlement mag informatie vragen aan de school. 

3. Informatie verspreiden: de leerlingen uit het leerlingenparlement informeren hun klasgenoten over wat er gezegd en beslist is in het leerlingenparlement. De directeur maakt telkens een verslag op dat aan het einde van de vergadering wordt afgeprint en meegegeven naar elke klas. Zo hebben de leerlingen uit het parlement een leidraad om te volgen. 

Voor het schooljaar 2022-2023 zetelen volgende klasvertegenwoordigers in het leerlingenparlement:

- Eerste leerjaar: Minne en Noé

- Tweede leerjaar: Liv en Cisse

- Derde leerjaar: Cherïfa en Felix

- Vierde leerjaar: Olivia en Raphaël

- Vijfde leerjaar: Chloé en Lars

- Zesde leerjaar: Alix en Charles