Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling


De klokkenluidersrichtlijn is ingevoerd door het Europees Parlement. Deze richtlijn heeft de bedoeling om personen te beschermen die in hun werkomgeving verkregen informatie over inbreuken of vermoedens van inbreuken op bepaalde EU-regelgeving melden.


De inbreuken of bezorgdheden die via deze weg gemeld worden kunnen gaan over
volgende onderwerpen:

▪ overheidsopdrachten
▪ fraude of schade van financiële belangen
▪ productveiligheid en -conformiteit
▪ veiligheid van vervoer
▪ bescherming van het milieu
▪ stralingsbescherming en nucleaire veiligheid
▪ veiligheid van levensmiddelen
▪ volksgezondheid
▪ consumentenbescherming
▪ bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens
▪ inbreuken in verband met de interne markt (regelgeving Europese Unie)

 

 

Op 21 juni 2023 heeft het Vlaams Parlement het Klokkenluidersdecreet Onderwijs
definitief aangenomen. Dat is officieel in werking getreden op 11 augustus 2023. Het
nieuwe decreet bepaalt dat iedere onderwijsinstelling moet beschikken over een
intern meldpunt.
Wenst u een melding te maken? Dan kan dit via dit formulier:

Aanmelding klokkenluidersregeling
Via deze link vindt u tevens de informatiepagina over de klokkenluidersregeling van het departement onderwijs en vorming: infopagina klokkenluidersregeling